Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákona (z.č. 513/1991 Sb.) v platném znění, dále Občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Zákona na ochranu spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Článek 1

Všeobecné ustanovení

 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti ElektroSystem Zlín,s.r.o. se sídlem Malenovice 910, 764 06 Zlín, IČO 49449770, DIČ CZ 49449770, zapsán v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 12649 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen prodávající) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Kupující přebírá současně se zbožím doklad o zakoupené ( věci fakturu a dodací list ), který slouží jako záruční doklad, pokud se nejedná o výrobek ke kterému je vystaven výrobcem záruční list.
 • Souhlas se záručními podmínkami a předáním zboží potvrzuje kupující podpisem na daňovém dokladu(faktuře) nebo dodacím listu. Zároveň tímto podpisem stvrzuje, že prodávané zboží je shodné s kupním dokladem a je bez zjevné vady. Pokud není zboží odebráno osobně v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Článek 2

Právo kupujícího na reklamaci

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a pro zachování nároků ze zjevných vad je povinen všechny zjevné vady oznámit Prodávajícímu do 10 dnů od převzetí. Jestliže tak neučiní, nemůže ohledně zjevných vad uplatňovat nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost ani když prokáže, že tyto vady mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Vyskytne-li se u koupené věci vada, má kupující právo vadu reklamovat. Jestliže kupující uplatní právo zodpovědnosti za vady věci, je pracovník pověřený vyřizováním reklamací povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se pověřený pracovník nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Případy kdy zaniká nárok na uplatnění záruky

 • po uplynutí záruční doby
 • nepředložení při reklamaci nabývacího dokladu nebo řádně vyplněného záručního listu, pokud byl vydán výrobcem
 • mechanickým poškozením zboží
 • neodborným zásahem do výrobku (porušením pečetí, nálepek)
 • neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro nějž je výrobek určen
 • závady vzniklé při zapojení do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • byl-li výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • vady, které vznikly obvyklým používáním (tj. běžné opotřebení)
 • poškození zboží při přepravě (řeší příslušný dopravce), pokud to nebyla doprava prodávajícího
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem
 • poškození, které vzniklo v důsledku živelných událostí
 • nelze reklamovat vadu, na kterou byla již poskytnuta sleva již při prodeji věci
 • zboží poškozené při přepravě při dodání předáním prvnímu dopravci (nutno řešit s dopravcem)

Při uplatňování práva na reklamaci musí být zboží řádně zabaleno tj. se všemi náležitostmi s jakými bylo v okamžiku převzetí zboží kupujícím.


Článek 3

Místo a podmínky pro uplatnění reklamace

Kupující reklamaci uplatňuje vždy v prodejně (obchodním oddělení) firmy ElektroSystemZlín, s.r.o. Malenovice 910 764 06 Zlín, je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě např. autorizované servisní středisko, uplatní kupující veškerá práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zde.
Nákup prokazuje prodejním dokladem, společně se záručním listem jestliže byl vystaven.

Reklamované zboží musí být úplné, s kompletní dokumentací a nesmí na sobě mít žádné nálepky, značky, nebo nápisy provedené kupujícím.
Reklamace uplatněné v místě provozovny prodávajícího se oznamují výhradně reklamačnímu technikovi, který sepíše s kupujícím „Reklamační protokol“ s uvedením konkrétní závady.
Zboží do reklamačního řízení bude převzato pouze v případě, že je kupujícím specifikována konkrétní závada.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodávajícího. Zásilka musí být označena viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo..). Reklamované zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího není prodávající povinen převzít a není ohledně takového zboží povinen vyhovět reklamaci. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace muže být kupujícímu účtován manipulační poplatek 500,-Kč a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho poslední známou adresu.


Článek 4

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce, a kvalita věci a oprava může být provedena řádně a ve stanovené lhůtě.
Jde-li o odstranitelnou vadu může kupující podle své volby požadovat :

 • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady nebo
 • poskytnutí přiměřené slevy

Článek 5

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze opravit řádně a ve stanovené lhůtě a jejichž odstraněním by utrpěl vzhled.

Jde-li o vadu neodstranitelnou může kupující požadovat

 • vyřízení reklamace slevou
 • výměnu věci za bezvadnou
 • zrušení kupní smlouvy (vrácení vadné věci a obdrží zpět zaplacenou částku)

Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně používat.


Článek 6

Lhůty pro uplatnění

Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna v reklamační (záruční) lhůtě. Reklamační lhůta je 6,12,24 měsíců (v případě prodeje na který se vztahuje Obchodní zákoník), v případě prodeje konečnému spotřebiteli (maloprodej) je záruční doba 24 měsíců (toto řeší Občanský zákoník a zák. o ochraně spotřebitele) ode dne převzetí věci, pokud v záručním listě, na jejím obalu nebo připojeném návodu není uvedena reklamační doba delší.
U rozvaděčů vyrobených firmou ElektroSystem Zlín, s.r.o. z komponentů od různých výrobců a dodavatelů, je reklamační lhůta na komponenty dle reklamačních lhůt stanovených jednotlivými výrobci, případně dodavateli. V tomto případě začíná záruční lhůta ode dne převzetí rozvaděče. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne reklamační lhůta běžet až ode dne skutečného uvedení do provozu(v tomto případě vyplňuje a potvrzuje záruční list ten oprávněný subjekt, nebo firma, která uvádí předmět do provozu).
Záruční list ,pokud je vydán, musí prodávající řádně vyplnit a potvrdit.
Reklamaci je nutné uplatnit ihned jakmile se vada projevila.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadné věci za bezvadnou, běží nová reklamační doba od převzetí nové věci.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou věci, není doba od uplatnění reklamace do doby, kdy měl kupující po skončení opravy věc převzít do reklamační lhůty, započítána.


Článek 7

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, je reklamující strana povinna uhradit firmě ElektroSystem Zlín,s.r.o. náklady spojené s testováním a případně může být kupujícímu účtován manipulační poplatek 500,-Kč a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho poslední známou adresu.


Článek 8

Závěrečná ustanovení

 • Vztahy tímto „Reklamačním řádem“ výslovně neupravené se řídí zákony uvedenými v jeho záhlaví
 • Nedojdou-li prodávající a kupující ohledně reklamace ke shodě, pak o nárocích z reklamace rozhodne na návrh soud
 • Odpovědným pracovníkem za vyřizování reklamací je pověřená osoba
 • Tento „Reklamační řád“ byl schválen vedením firmy ElektroSystem Zlín, s.r.o.
 • Platnost tohoto „Reklamačního řádu“ je od 1. června 2007a tento „Reklamační rád“ nahrazuje všechny předešlé „Reklamační řády“ vydané firmou ElektroSystem Zlín, s.r.o.

Ve Zlíně Malenovicích dne 29.května 2007